Beställare: MedScand

MedScand, Tomelilla

MedScand.pub

Målet med anläggningen var att med enkla medel tillskapa en representativ entré till Medscands anläggning.

Utformningen av markytorna har bland annat inspirerats av den befintliga stenmuren, troligen en gammal ägogräns, som löper ge- nom tomten.

Tomten har fått en egen infart från Hannelundsgatan. Ytan mellan Hannelundsgatan och muren är en lugn, välskött gräsyta med ett stråk av lökar och ängsblommor.

Innanför muren ligger den första parkeringsytan parallellt med muren. Den avslutas med en hög och kraftfull bokhäck.

Nästa parkeringsyta avslutas också med en bokhäck. Den är svagt vinklad mot den första för att ge infarten en behaglig böjning och för att skapa intresse åt linjeföringen mellan mur och häckar.

De höga häckarnas linjer förlängs ut över tomten i form av stråk av vårlökar och ängsblommor. Övriga gräsytor klipps traditionellt.

Längs vägen fram till byggnaden planteras det skånetypiska och dekorativa trädet oxel. Själva körytan i asfalt kantas av en bred fris av betongsten — detta för att ge infarten ett vänligare intryck och för att på ett välkomnande sätt samla upp de gående från parker- ingen.

Framme vid entrén ligger angöringen, en bearbetad platsbildning i betongsten. Platskänslan förstärks av en relativt tät plantering av hagtorn. Vid sidan av entrédörren utförs en minred plantering av blommande växter.

Vid sidan av angöringen finns platser för pauser, delvis under krontak och delvis i anslutning till gräsyta. Platserna är avskärmade med spaljéer och blommande klätterväxter och träd.