Beställare: Stadsfastigheter, Malmö

Segepark, Programarbete

header

Tillsammans med SWECO FFNS Arkitekter tog vi 2002 fram en utvecklingsplan, tillika kvalitetsprogram, för ett f d mentalsjukhus, Östra Sjukhuset i Malmö – numera benämnt Sege Park.

Planen syftade till att utreda förutsättningarna för en omvandling av området med inriktning på bostäder.

Genom att definiera och lyfta fram dess arkitektoniska och kulturhistoriska kvaliteter och naturvärden som utgångspunkt för områdets framtida omvandling hjälpte vi beställaren att förtydliga och formulera sina visioner för Sege Park i text och i planer. Programmets mål var att ge förutsättningar för en funktionellt blandad stadsdel med karaktär av trädgårdsstad, där den kulturhistoriskt intressanta parkmiljön tagits tillvara och förädlats.

Ett planprogram togs 2007 fram för området av Malmö Stadsbyggnadskontor. Utvecklingsplanen och kvalitetsprogrammet var viktiga utgångspunkter för detta planprogram, som i sin tur kommer att utgöra ett underlag för fortsatt detaljplanearbete.

Sege-bsPark-3
Sege-bsPark-2