Beställare: Lundafastigheter AB

Östratornskolan, Lund

Ostratornsskolan.pub

Östratornskolan, en låg- och mellanstadieskola i Lund, byggdes 1997 till med högstadium med tillhörande utemiljö. Liksom byggnaderna är skolgården här planerad med starkt miljöengagemang; Agenda 21 och den enskilda ele- vens situation har varit ledstjärnor. Kretsloppet har illustrerats, dagvatten synliggjorts och tagits hand om lokalt.

En rotzonsanläggning som är placerad i skolgårdens ena del renar gråvatten.

I arbetet med skolgårdens planering har slutsatser i den senaste forskningen kring barns lek och barns behov i olika åldrar arbetats in. Varje klassrum har fått ett eget anslutande uteklassrum och skolgårdens utformning har anpassats till de olika åldersgruppernas behov.

Växtmaterialet består till största delen av inhemska arter och blir på så sätt en tillgång i undervisningen.

För Östratornskolans utemiljö fick vi Lunds Kommuns stadsbyggnadspris 1998.

 

Ostratornsskolan.pub
Ostratornsskolan.pub