Beställare: Gatukontoret, Malmö
Anläggningsår: 2008

Gabionsegment Malmö

header

Anläggningen vid Malmöhus slott är en rekonstruktion av 1600-talets befästningsvallar. Den rekonstruerade delen av vallen är en så kallad kurtin. Den löpte mellan de bägge bastionerna Carolus och Carl Gustaf. Framför kurtinen i vallgraven låg en så kallad ravelin eller utanverk genom vilken man kom in i staden. I ändarna på kurtinen stod kanoner som kunde nå en fiende som trängt in i ravelinen.

Den 26 februari 1658 slöts freden i Roskilde där Danmark fick överlämna Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm till Sverige. Malmö var vid denna tid Danmarks andra stad med omkring 5 000 invånare. Den 1 mars 1658 överlämnades Malmöhus till svenska trupper och den 9 mars tågade den svenske kungen Carl X Gustaf in i staden.

Malmö var vid den här tiden en fästning, omgiven av vallar. Dessa var dock omoderna, och för att motstå fientliga an- fall behövde försvarsanläggningarna förbättras.

Kungen gav nu order om att göra ett förslag till förstärkning av Malmös befästningar. Mot land skulle staden förses med en yttre ring av utskjutande befästningsanläggningar, så kallade bastioner. Även mot havet planerades ett system med bastioner.

Under de kommande åren arbetade hundratals man med byggnaderna. Malmöhus omgavs nu av en stor vallfyrkant med bastioner i varje hörn. Arbetena med befästningarna runt Malmöhus var klara 1665 medan anläggningarna runt själva staden var färdiga först 1697.

Malmö upphörde som fästning 1804. De närmaste åren revs befästningsverken runt staden. Vid Malmöhus behölls endast den inre vallen och vallgraven samt två kanontorn.

img1

img2