Beställare: NCC
Anläggningsår: 1998

Högsäterområdet i Bjärred

Hogsater.pub

Området är anlagt på en gammal fruktodling och i planeringen av området var en viktig ambition att så många befintliga fruktträd som möjligt skulle bevaras. De knotiga äppel- och päronträden ger en fin karaktär åt området.

De olika ytornas användning – privata tomter, gångytor och körytor – har tydliggjorts med hjälp av markbeläggningen som förutom asfalt består av olika typer av betongplattor och marksten.

Infartsgatan och säckgatorna hålls samman med en bred fris av betonghällar i samma nivå som omgivande mark. Varje gata har en gemensamhetsplats med soffa, sandlåda och växtlighet.

I tomtgränserna löper ligusterhäckar. Dessa ger området en grön inramning året om. Träd i infartsgata och säckgator kompletterar varandra ifråga om blomning och växtsätt.

H-oegs-aeter

Hogsater.pub
Hogsater.pub