Beställare: JM AB

“Trägen vinner”, Kv. Johanneslust, Malmö

header

Ett seniorboende byggdes nytt på tomt med gamla och bevaransvärda träd.

Utemiljön gavs ett kvalitativt innehåll för äldre och för deras besökare. Parkkänslan behölls och förstärktes. Rabatter med traditionella blommande växter anlades invid trivsamma sittplatser. En lekplats smögs in bland träden.

Dagvattnet togs omhand lokalt med rännor och en liten damm med fördröjningsytor.

Tr-aegen-bsvinner-3
Tr-aegen-bsvinner-2