Vikhem i Staffanstorp

Beställare: Staffanstorps kommun via WSP

Uppdraget bestod i ett kvalitetsprogram för exploatering, liksom gestaltning och projektering av gatu- och parkmark fram till bygghandling.Plan F„rglagd120325