Beställare: IHAB

Gamla Hindbyskolan i Malmö

Hindbyskolan.pub

Gamla Hinbyskolan, en folkskola byggd år 1900, skulle byggas om till förskola. En stor del av den gamla historiska skolgården fanns kvar vid tiden för ombyggnad. Förskoletomten planerades så att den gamla anläggningen kunde uppfattas men med tillägg för fullgod funktion för barnen. Såtillvida kom tomten att innehålla bersåer, odlingsytor, formell plantering av lindar, blomsterplanteringar, lekbuskage, gräsytor och erfroderliga lekredskap.